Outsourcing

Přímá zodpovědnost za danou oblast včetně ekonomických efektů.

Outsourcing marketingových disciplín je podmíněn dokonalou znalostí dané oblasti firemní komunikace klienta.

Pro realizaci outsourcingu jednotlivých fází mechanismu 3D komunikace nabízíme 3D index, který je kromě jiného dokonalým zadávacím briefem.

3D index

3D komunikace je mnohdy podceňovaný, ale nelevný marketingový nástroj. Jeho materiální podstata si ve firmě vynucuje celou řadu fyzických úkonů (manipulace, sklad, distribuce) a vyvolává neustálé pochyby (nákupní cena, kvalita) u vedení až po řadového zaměstnance. Bývá označována za problematickou oblast, jež odčerpává mnoho finančních zdrojů s mnohdy nerelevantním efektem. Rozhodování i určování výše budgetů má více pocitový než racionální charakter.

Jednou z výrazných odlišností od ostatních komunikačních nástrojů je přímá úměra její efektivity na interní organizaci a mechanismu.

3D index nehodnotí pouze konečný výstup/efekt, popisuje také interní souvislosti i závislosti a měří je hodnocením konečného výsledku.

3D index má za cíl uspořádat jednotlivé pohledy uvnitř firmy na danou oblast, sjednotit názory, vytvořit strategii a efektivní míru budgetu.

I. Obecné teze, premisy

 • definice 3D komunikace, hlavní efekty
 • 3+1 D (čtvrtý rozměr = marketingové funkce)

II. Analýza současného stavu

 • proces výběru předmětů (jednotlivé fáze výběru předmětu, kompetence, cenová jednání apod.) – cesta předmětu do firmy
 • cena a její rozklad (části ceny včetně služeb, bonusů a benefitu dodavatele)
 • systém čerpání budgetů, auditorské limity

Nástroje řízení 3D komunikace

 • interní katalogy
 • mechanismus objednávek a distribuce
 • obecná doporučení centrály interním odběratelům a zpětná vazba
 • budgety a kontrola jejich využití

Praxe použití předmětu

 • cesta předmětu z firmy k recipientovi
 • kvality marketingových funkcí předmětu
 • pohled konečné cílové skupiny
 • srovnání s konkurencí

III. Vyhodnocení systému

Nákupní proces

 • pravidla výběru předmětů
 • cena
 • auditorské limity
 • efektivita - počty, druh předmětů, obal

Odběratelský proces

 • budget včetně kontrolních systémů
 • forma a systém interní/externí nabídky
 • mechanismus objednávek a distribuce (interní/externí)
 • kontrola využití předmětů

3D předmět z hlediska retence cílového klienta

 • 3D v retenčním programu klienta
 • cesta předmětu z firmy k cílové skupině
 • kvality marketingových, motivačních, funkcí předmětu
 • pohled konečného klienta

IV. Proces vyhodnocení

 • formy vyhodnocování splnění cílů
 • kontrolní procesy
 • klasifikace relevantních cílů pro jednotlivé cílové skupiny
 • mechanismus 3D klienta
 • formy vyhodnocování
 • metodika stanovení relativních efektů

V. Proces klasifikace systému daného klienta:

 • Prezentace produktu a předání písemného briefu / dotazníku
 • Pohovory s kompetentními pracovníky ovlivňujícími proces 3D
 • Úprava struktury Indexu dle konkrétních okolností daného klienta, stanovení koeficientů
 • Prezentace postupu vyhodnocení
 • Průzkumy, pohovory s odběrateli v procesu, focus groups
 • Prezentace konečného materiálu

VI. Hlavní otázky prostanovení 3D indexu:

 • Jak formulujeme hlavní cíle 3D komunikace?
 • Proč vynakládáme tolik finančních prostředků, je nezbytné realizovat 3D v takovém rozsahu ?
 • Jsou cíle stanoveny správně a je jejich výčet úplný ?
 • Jak daných cílů dosahujeme (efektivita)?
 • Jaké je rozhodování (kompetence) a na základě jakých informací?